Przygotowanie gleb silnie zachwaszczonych

Przygotowanie gleb silnie zachwaszczonych, zwłaszcza chwastami wieloletnimi może sprawiać wiele dodatkowych trudności. Chwasty dwuliścienne można dość łatwo zwalczyć środkami chemicznymi. Środki te można jednak stosować tylko w miejscach przeznaczonych pod trawnik. Jeżeli w płaszczyźnie trawnika …

Nierównomierność osiadania gleby – spulchnianie

Zjawisko zanikania spulchnienia, czyli osiadanie, stwarza w praktyce wiele kłopotów, ponieważ bardzo często powoduje sfalowanie powierzchni trawnika. Następstwa tego zjawiska mogą występować bardzo wyraźnie, jeśli trawnik założono na wysokich nasypach niedostatecznie zagęszczonych. Dlatego też przed …

Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych cz.1

Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych za pomocą sieci sączków i zbieraczy okazało się, w wielu wypadkach nie zadowalające. Przyczyną tego jest występujące wskutek różnych czynników osiadanie gleby i zmniejszanie się jej porowatości. Zjawiska te powodują zmniejszanie się wolnych przestrzeni niekapilarnych, …