Przygotowanie gleb silnie zachwaszczonych

Przygotowanie gleb silnie zachwaszczonych, zwłaszcza chwastami wieloletnimi może sprawiać wiele dodatkowych trudności. Chwasty dwuliścienne można dość łatwo zwalczyć środkami chemicznymi. Środki te można jednak stosować tylko w miejscach przeznaczonych pod trawnik. Jeżeli w płaszczyźnie trawnika przewiduje się sadzenie innych roślin, …

Nierównomierność osiadania gleby – spulchnianie

Zjawisko zanikania spulchnienia, czyli osiadanie, stwarza w praktyce wiele kłopotów, ponieważ bardzo często powoduje sfalowanie powierzchni trawnika. Następstwa tego zjawiska mogą występować bardzo wyraźnie, jeśli trawnik założono na wysokich nasypach niedostatecznie zagęszczonych. Dlatego też przed założeniem trawnika na nasypie trzeba …

Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych cz.3

Schemat instalacji „Cell System” do regulacji stopnia wilgotności trawnika: 1 — folia oddzielająca instalacją od podłoża, 2 — perforowane rury z tworzywa sztucznego ø 75 mm. układane poziomo,-3 — główny przewód podłużny (zbierająco -zasilający) układany ze spadkiem, 4 — żwir

Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych cz.2

Wykonanie odwodnienia przeprowadza się w następującej kolejności. Cały teren wyrównuje się bardzo starannie w płaszczyźnie poziomej położonej o 27-35 cm niżej od poziomu projektowej wysokości gleby trawnika. Warstwy żwirku drobnego nie wlicza się do grubości, ponieważ wypełni ona nierówności warstwy …

Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych cz.1

Odwadnianie powierzchni trawiastych boisk sportowych za pomocą sieci sączków i zbieraczy okazało się, w wielu wypadkach nie zadowalające. Przyczyną tego jest występujące wskutek różnych czynników osiadanie gleby i zmniejszanie się jej porowatości. Zjawiska te powodują zmniejszanie się wolnych przestrzeni niekapilarnych, …

Przygotowanie powierzchni do siewu trawnika

Przed rozpoczęciem siewu powierzchnia gleby powinna być gładka i nie zanieczyszczona. Najbardziej niepożądane, a niekiedy nawet niebezpieczne, są zanieczyszczenia, takie jak różne kamienie, kawałki gruzu, druty itp. Pozostawienie na powierzchni gleby takich zanieczyszczeń może grozić zniszczeniem elementów tnących kosiarek: im …

Okres późnoletni lub wczesnojesienny siania trawnika

Okres późnoletni lub wczesnojesienny uważa się ogólnie za bardziej sprzyjający zakładaniu trawników. W tym okresie znacznie częściej i dłużej panują sprzyjające warunki do kiełkowania nasion. Ponadto do nadejścia tego okresu można znacznie lepiej przygotować glebę, ponieważ wszelkie zabiegi uprawowe można …

Sianie trawnika na wiosnę

Do wysiewania nasion powinno się przystępować wtedy, j*dy istnieją warunki najbardziej sprzyjające kiełkowaniu. Nasiona wschodzą wówczas szybko i równomiernie. Wysiew w niesprzyjających warunkach może powodować nierównomierności i przedłużanie się czasu wschodzenia, naraża część nasion skiełkowanych na zasuszenie, ułatwia wyjadanie nasion …