Skład mechaniczny gleby pod trawniki

Trawniki są uprawami wieloletnimi utrzymywanymi na określonym podłożu kilka, a często nawet kilkanaście lat, dlatego szczególną uwagę należy zwracać na wybór i przygotowanie tego podłoża.

Skład, mechaniczny. Wartość gleby jest zwykle proporcjonalna do stopnia rozdrobnienia skały macierzystej tworzącej składniki mineralne gleby. Stopień rozdrobnienia tych składników jest różny w różnych glebach. Skład mechaniczny, czyli wzajemny stosunek występujących w glebie części szkieletowych w postaci kamieni i żwiru oraz części ziemistych w postaci piasku, pyłu, iłu, ma bardzo duże znaczenie w ocenie przydatności gleby nie tylko pod trawniki, ale i do wielu innych upraw.

Podział składników mineralnych gleby na frakcje przedstawiono w tabeli. Na podstawie składu mechanicznego można dokonać wstępnej oceny właściwości fizycznych i chemicznych gleby.

Skład mechaniczny ma bardzo istotny wpływ na wiele właściwości gleby. Ogólnie wiadomo na przykład, że duża zawartość żwiru i kamieni w glebie pogarsza jej właściwości wodne. Występuje wówczas zbyt duża przepuszczalność dla wody i nadmierna przewiewność, wskutek czego gleby takie najczęściej są zbyt suche. Natomiast gleby składające się w dużej części z materiału silnie rozdrobnionego, ogólnie nazywane gliniastymi, mające znacznie mniejsze pory, bardzo dobrze utrzymują wodę, ale są mało przewiewne.

Z punktu widzenia potrzeb roślin za najodpowiedniejsze uważa się takie gleby (lub tylko ich wierzchnie warstwy grubości 20-30 cm), w których przeważa frakcja piaskowa. Zawartość w glebie piasku, zależnie od innych czynników, np. przepuszczalności i wilgotności podłoża, (powinna wynosić 60-90%, a części pyłowych i ilastych (gliny) — 40-10%. Pod trawniki wysokiej jakości o zapewnionej dobrej pielęgnacji przeznacza się gleby o górnej granicy zawartości, czyli 90% ,piasku i tylko 10% gliny. Mieszaninę taką można modyfikować głównie przez stosowanie różnych dodatków materiałów organicznych. Utrzymywanie części mineralnych w takich proporcjach ułatwia stworzenie i zachowanie trwałych właściwości fizycznych gleby odpowiednich dla roślin trawnika, a więc przede wszystkim odpowiedniej struktury, pojemności wodnej i przewiewności. Należy pamiętać, że w glebie pod trawnikiem bardzo trudne lub, niemożliwe jest uzyskanie odpowiedniej porowatości, którą nadaje się na innych terenach przez coroczne zabiegi uprawowe, W glebie trawnika porowatość ta musi być utworzona trwale właśnie przez zachowanie odpowiednich proporcji uziarnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *