Zawartość materiału organicznego i składników pokarmowych w glebie

Zawartość materiału organicznego. W normalnych glebach materiał organiczny występuje w postaci próchnicy i jego zawartość do głębokości 20 cm waha się w granicach 0,6-6%. Odpowiada to zawartości wagowej 18-180 t/ha, czyli 1,8-18 kg/m². W glebach przygotowywanych pod trawnik, a zawierających …

Rodzaje trawników

Podziału i klasyfikacji trawników można dokonać na podstawie różnych kryteriów, jak na przykład wartość estetyczna, skład gatunkowy roślin, sposób użytkowania i sposób pielęgnacji. Najczęściej stosuje się podział trawników na: ogrodowe, parkowe, specjalne i zadarnienia.

Trawniki ogrodowe nazywa się często dywanowymi. …

Cechy trawnika

Trawnikami nazywa się powierzchnie trwale pokryte roślinnością, zwykłe trawiastą, tworzone i utrzymywane dla różnych celów. Do cech trawnika decydujących o jego wartościach estetycznych należą: jednolitość, gładkość i żywa zielona barwa.

Przez jednolitość należy rozumieć jednolity pod względem struktury typ roślin …