Nawożenie drzew i krzewów

W naturalnych i niezdegradowanych siedliskach drzewa i krzewy korzystają ze składników pokarmowych krążących w obiegu zamkniętym. Opadające liście lub inne części roślin obumierają i po rozkładzie oraz mineralizacji są ponownie pobielane przez korzenie w postaci soli mineralnych. Obieg pokarmowy roślin drzewiastych terenów zieleni jest przerwany i około 50% pobieranych składników nie bierze w nim udziału. Taką ilość usuwa się wygrabiając co roku liście i inne części roślin. Najgorsze pod tym względem warunki panują na ulicach, gdzie gleba odgrodzona jest nieprzepuszczalnymi nawierzchniami, przeważnie uniemożliwiającymi doprowadzenie nawozów i wody. Usuwanie liści powoduje powstawanie deficytu azotu i w mniejszym stopniu potasu.
Niedobór niektórych składników można stwierdzić na podstawie zewnętrznych objawów. Niedobór azotu powoduje słabo zielone, lub żółtawe zabarwienie liści. Liście są drobne, nie osiągają normalnej wielkości. Przyrost pędów jest niewielki. Pędy są krótkie i wiotkie.
Niedobór potasu powoduje osłabienie wzrostu pędów, aż do całkowitego zahamowania. Liście nie osiągają normalnej wielkości, stają się niebieskozielone. Na brzegach blaszek liściowych może wystąpić nekroza, czyli zamieranie tkanki. Liście zwijają się i zasychają.
Słaby wzrost, nietypowe zabarwienie i opadanie liści mogą być wywoływane również przez inne czynniki jak długotrwała susza, zasolenie gleby, występujące choroby i szkodniki oraz zanieczyszczenie powietrza. Podjęcie decyzji o potrzebie nawożenia musi być poprzedzone szerszym rozpoznaniem. Dlatego też najlepszym sprawdzianem zasobności gleby w przyswajalne składniki pokarmowe jest analiza prawidłowo pobranej gleby. Korzenie drzew, zwłaszcza starszych, rozwijają się w znacznych odległościach od pnia, zwykle poza linią rzutu brzegów korony i na głębokościach 0,5-1,0 m. W tych miejscach powinny być pobierane próbki. Pomocą w ustaleniu sposobu nawożenia, oprócz ustalenia na podstawie analiz, mogą być wyniki oględzin liści i pędów, oraz znajomość wielkości strat różnych składników, ponoszonych przez wygrabienie liści (analiza chemiczna liści).
Ustalenie ogólnych zaleceń dotyczących ilości i proporcji różnych składników w nawozach jest złożone. Zależy bowiem od wielu czynników, jak: gatunek, wiek i ogólna zdrowotność drzewa, rodzaj i naturalna zasobność gleby, rodzaj pokrycia gleby, wielkość opadów, stopień zasolenia gleby itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *