Odwadnianie gleby cz.2

Znacznie lepsze są podziemne, kryte kanały odwadniające. Kanały takie buduje się w taki sposób, że na odpowiedniej głębokości w wąskim wykopie umieszcza się rurki ceramiczne lub inne z otworami, umożliwiającymi przesączanie się wody.

 Kanał kryty odprowadzający wody gruntowe: 1 — piasek, 2 — sączek.

Przewody z rur układa się ze spadkiem na podsypce ostro-ziarnistego piasku i tym samym materiałem rów napełnia do wysokości warstwy uprawnej, czyli do około 30 cm od powierzchni gleby. Przewody układa się w odstępach od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, zależnie od przepuszczalności podłoża, głębokości przewodów itp. Długość przewodów może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Sposób ten, oparty na przesączaniu się wody do sączków (drenów), nazywa się drenowaniem. Wodę z sączków odprowadza się do rur zwanych zbieraczami, którymi wypływa ona do cieków i zbiorników otwartych, czyli rowów, strumieni, stawów lub tp.

Połączenie linii sączków ze zbieraczem 1 — sączek, 2 — zbieracz, 3 –  piasek.

W warunkach miejskich wodę można odprowadzić do sieci kanalizacji ogólnej lub opadowej. Odległości zbieraczy są znacznie większe niż linii sączków. Długości linii sączków i zbieraczy zależą od przepuszczalności gleby, szybkości przepływu itp. Spadki linii sączków nie powinny być mniejsze od 0,02% i nie przekraczają zwykle 5%.

Na terenach o dużych spadkach powierzchni sączki i zbieracze można układać na stałej głębokości, zgodnie ze spadkiem terenu. Konieczne jest jednak prowadzenie linii sączków pod pewnym kątem do warstwie, czyli nieprostopadle do kierunku spadku.

Sposób prowadzenia linii sączków i zbieraczy na terenach pochyłych: a0 o małym spadku, b) o dużym spadku.

Im większy spadek terenu, tym bardziej zbliża się linie sączków do przebiegu warstwie, ze względu na konieczność| zmniejszenia ich spadków podłużnych. Zbyt duże spadki linii sączków mogą bowiem powodować wypłukiwanie przez szybko płynącą wodę spławialnych części gleby w sąsiedztwie sączków i niszczenie całego układu odwadniającego.
Na terenach płaskich poziomych lub mających niewielki spadki, na przykład na wszystkich niemal boiskach trawiastych wymagających odwadniania, można natomiast stosować dowolny układ sączków i zbieraczy.

Przykładowe układy linii sączków i zbieraczy na boiskach.

Sieć sączków zakłada się po wykonaniu robót ziemnych, przej ułożeniem ziemi urodzajnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *