Ogólne zasady prowadzenia plantacji matecznych krzewów owocowych

Dla produkowania co roku dużej ilości krzewów i sadzonek konieczne jest założenie specjalnych plantacji matecznych –  mateczników. Rośliny przeznaczone do zakładania plantacji matecznych powinny być wolne od najgroźniejszych chorób grzybowych, bakteryjnych i wirusowych oraz szkodników i pochodzić z plantacji elitarnych, specjalnie w tym celu założonych i corocznie kwalifikowanych przez właściwe komisje, na kwaterach matecznych agrestu i porzeczek dla potwierdzenia czystości odmianowej pozostawia się eden pęd owocujący.
Mateczniki krzewów owocowych należy zakładać na glebach żyznych, średnio zwięzłych i odznaczających się dużą pojemnością wodną. Sposób przygotowana gleby i nawożenia pod mateczniki krzewów owocowych jest taki sam, jak ood plantacje mateczne podkładek wegetatywnych.
Rosliny mateczne agrestu i porzeczek sadzi się w rzędy rozmieszczone co 2,0-3,0 m, a w rzędzie zależnie od metody w odległościach od 1,5 do 2,0 m. Odstępy między rzędami powinny zależeć od szerokości roboczej narzędzi używanych do  uprawy gleby w międzyrzędziach.
Krzewy posadzone jesienią przycina się wiosną krótko, pozostawiając na każdym pędzie 2-3 oczka. Z tak przycinanych krzewów otrzymuje się w latach następnych od kilku do kilkunastu pędów. Dobrze prowadzony matecznik można eksploatować przez 8-12 lat. W okresie użytkowania plantacje mateczne należy nawozić co roku azotem w ilości 80-120 kg czystego składnika na 1 ha, potasem 60-100 kg/ha i fosforem 40-60 kg/ha. Na plantacjach porzeczek i agrestu potas należy stosować w postaci siarczanu potasowego, ponieważ te rośliny źle znoszą chlor zawarty w soli potasowej. Bardzo dobre wyniki otrzymuje się również przez nawożenie mateczników obornikiem raz na trzy lata, w ilości 30-40 t/ha.