PRODUKCJA DRZEWEK JABŁONI ZE WSTAWKAMI SKARLAJĄCYMI

wstawka skarlajacaDrzewka ze wstawkami skarlającymi można produkować dwoma sposobami. Sposób tradycyjny polega na dwukrotnej okulizacji w dwóch kolejnych latach. W pierwszym roku na dobrze wyrośniętych siewkach Antonówki lub A 2 okulizuje się oczka podkładki karłowej B 9, P 2 lub P 22. Wiosną następnego roku z oczka wyrasta okulant podkładki karłowej, na którym w sierpniu na wysokości około 30 cm od pierwszego miejsca okulizacji zakłada się oczko odmiany uprawnej. Z przyjętych oczek lub zaszczepionych wiosną zrazów wyprowadza się jeden pęd – okulant odmiany uprawnej. Zalecana dotychczas w szkółkach metoda produkcji drzewek ze wstawkami jest prosta i łatwa w wykonaniu. Poważną jej wadą jest długi cykl produkcyjny, który trwa trzy lata.
W latach 1974-1978 przeprowadzono w Instytucie Sadownictwa badania nad skróceniem cyklu produkcji drzewek do dwóch lat. W tym celu podkładki siewek Antonówki zimą szczepi się w ręku 2-3-oczkowymi zrazami podkładek karłowych. Wczesną wiosną zaszczepione podkładki sadzi się do szkółki na żyznej i bardzo dobrze przygotowanej glebie. W warunkach starannej pielęgnacji wyrastający ze zraza pęd nadaje się do okulizacji lub zaszczepienia wiosną. W roku następnym z przyjętych oczek lub zaszczepionych zrazów wyrastają okulanty odmian uprawnych, które do jesieni osiągają wymiary jednorocznych drzewek.
Dzięki zimowemu szczepieniu w ręku cykl produkcji drzewek z wstawkami skraca się do dwóch lat.
Dla uzyskania możliwie dużego udziału drzewek jabłoni o prostym pniu konieczne jest przywiązywanie krzywo rosnących okulantów do ustawionych obok palików lub szpilek z grubego drutu. Jeżeli przestrzega się właściwej pielęgnacji, wydajność drzewek ze wstawkami wynosi 80-90%, a udział drzewek I wyboru jest stosunkowo duży (około 70%).