Prace w trzecim roku szkółki – szczepienie okulantów i formowanie koron

SZCZEPIENIE OKULANTÓW I FORMOWANIE KORON
W trzecim roku na kwaterach mogą pozostawać tylko niekiedy w niewielkiej ilości okulanty podkładek karłowych przeznaczone na wstawki oraz okulanty odmian jabłoni, grusz, a czasem i czereśni. Oku-, lanty podkładek karłowych, które nie były okulizowane lub na których oczka obumarły w czasie zimy, należy wiosną po raz drugi zaszczepić. Z przyjętych zrazów wyprowadza się zawsze jeden pęd.
W celu otrzymania drzewek 2-letnich z prawidłowo zbudowaną koroną należy pęd główny okulantów przyciąć (skrócić).
Wysokość pni drzewek produkowanych w Polsce regulowana jest przepisami szkółkarskimi. Najwyższa dopuszczaIna wysokość pnia może wynosić 100 cm. Takie drzewka nazywane są drzewkami półpiennymi. Wysokość pnia drzewek niskopiennych wynosi 31-60 cm, a drzewek krzaczastych 30 cm. Jeżeli drzewka mają mieć pień wysokości 80 cm, to po dodaniu odcinka pędu o długości 20-30 cm na wytworzenie korony, przewodnik należy skrócić do wysokości 100-110 cm. Pędy boczne u rozgałęzionych okulantów skraca się na 3-4 oczka. Grubsze pędy zaleca się wyciąć na obrączkę.
W końcu sierpnia trzeba wyciąć pędy wyrastające poniżej korony. W tym celu wybiera się 4-6 pędów łącznie z przewodnikiem na utworzenie korony, a pozostałe wycina się na obrączkę.
Pędy w koronie powinny tworzyć szeroki kąt z przewodnikiem.
Po zakończonym podkrzesywaniu drzewek należy kwatery opryskać przeciwko chorobom powodującym zgorzel kory. Najlepiej jest stosować Topsin M w stężeniu 0,1%.